Financiranje in Poslanstvo

Financiranje

Operacijo Zasavski podjetniški inkubator sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Poslanstvo

Operacija Zasavski podjetniški inkubator bo omogočala ustvarjanje novih podjemov preko zagona in delovanja podjetij, tako obstoječih kot tudi na novoustanovljenih t. i. »start-up« podjetij. Takšno okolje bo ustvarilo klimo za podjetništvo preko promocije podjetništva in uspešnih zgodb, širilo zavedanje o novih poslovnih priložnostih, spremenilo dojemanje podjetnosti, inovativnosti in podjetništva ter okrepilo storitve podjetniškega podpornega okolja. V okviru operacije se bo izboljšal potencial podjetij za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest, izboljšalo se bo poslovno okolje. Operacija bo imela širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive ter imela prispevek k spodbujanju regionalnega razvoja, kar je ključnega pomena za razvoj občine Trbovlje in regije Zasavje kot celote.


Poslanstvo Zasavskega podjetniškega inkubatorja povečanje podjetniške dinamike, ki se kaže v večjem številu novonastalih podjetij.


Namen je vzpostaviti  podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju, z namenom, da bodo ta prispevala h gospodarskemu razvoju. Na ta način želimo vzpodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij, povečati inovacijsko aktivnost, omogočiti vračanje mladih izobražencev in delovno aktivnih posameznikov nazaj v regijo, z namenom podjetniške aktivacije.


Aktivnosti Zasavskega podjetniškega inkubatorja izvajamo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 po Prednostni osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, po prednostni naložbi: 3.3: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, katere specifični cilj  je spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij, ki je predmet sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem obdobju 2014 – 2020.

EU SKLADI

Naložbo in aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 – Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«